فصلنامه علمی- پژوهشی امنیت ملی (JNS) - واژه نامه اختصاصی