سنجش تهدیدات سایبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه توجه به مخاطرات امنیتی فضای سایبر یعنی واقع‌شدن در وضعیتی که بتوان از آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی حوزه سایبر فروکاست، از عنایت ویژه‌ای برخوردار است. دلیل این توجه از یک‌سو متأثر از رشد روزافزون وابستگی جوامع به فضای سایبر به‌عنوان بستر اصلی اطلاعات و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در حوزه مذکور است. با سنجش تهدیدات سایبری می‌توان توجه مسئولین فضای سایبر را به قسمت‌هایی معطوف کرد که ازنظر امنیتی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و می‌توانند آسیب‌های جدی به اهداف مرجع و دارائی‌های کلیدی حوزه سایبر وارد نموده و پیامدهای خطرناکی را در پی داشته باشند. در این تحقیق که باهدف سنجش تهدیدات سایبری انجام گرفت، وضعیت و میزان تهدیدات خطرناک امنیتی سایبری مشخص گردید.
بر این اساس اهداف مرجع و دارائی‌های کلیدی حوزه سایبر ازنظر امنیتی در برابر بعضی از تهدیدات سایبری در وضعیت هشدار قرار داشته که توجه بیشتری را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


-         آلبرتس دیوید، پاپ دانیل، (1385)، الزامات امنیت ملی در عصر اطاعات، پژوهشکده مطالعات راهبردی

-         «المنجد فی اللغه» (1973)، تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دارالمشرق، بیروت، چاپ بیست و سوم.

-         اپتر، دیوید و آندریین، چارلز (1380)، «اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی»، مترجم محمدرضا سعیدآبادی، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردی.

-         افتخاری، اصغر (1385)، «کالبدشناسی تهدید»، تهران، دانشگاه امام حسین (علیه السلام).

-         افتخاری، اصغر (1391)، «امنیت»، تهران، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

-         بل دیوید، (2001)، درآمدی بر فرهنگ سایبر ترجمه مسعود کوثری، حسین حسنی، چاپ اول انتشارات جامعه شناسان

-         بوزان، باری (1378)، «مردم، دولت‌ها، هراس»، ترجمه و انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

-         بهزادی، حمید (1368)، «اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی»، انتشارات دهخدا، چاپ دوم، تهران.

-         خلیلی شورینی، سیاوش (1389)، «روش‌های پژوهش آمیخته»، تهران، انتشارات یادوراه کتاب

-         درویشی سه تلانی؛ (1374)، تهدیدات امنیت ملی یک چارچوب نظری، مجله سیاست دفاعی، شماره 10 و 11 سال سوم – بهار و تابستان.

-         درّی نجف‌آبادی، قربان‌علی (1379)، «نگاهی به امنیت از منظر امیر مؤمنان (علیه السلام)»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 18، سال پنجم.

-         رابرت گار، تد (1377)، «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»، مترجم علی مرشدی زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-         رشاد، علی اکبر، (1388)، معنا منهای معنا، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

-         ره‌پیک، (1390)، تقریرات کلاسی «تهدیدات نرم: چالش‌ها و آسیب‌های داخلی»

-         ساروخانی، باقر (1377)، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، بینش‌ها و فنون»، ج 2، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-         سازمان پدافند غیر عامل، پدافند غیر عامل در حوزه جنگ سایبر

-         سید مفیدی، کاوه، (1383)، جنگ سایبری،

-         عبداللَّه خانی، علی (1386)، تهدیدات امنیت ملی، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.

-         عبداللَّه خانی، علی (1382)، نظریه‌های امنیت، مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.

-         عبدالله خانی، علی (1385)، «عدالت و امنیت»، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره 33، سال نهم، بهار 1385.

-         عسکری، محمود (1386)، «شاخص‌های قدرت منطقه‌ای»، تهران، فصل‌نامه راهبرد دفاعی، سال پنجم شماره 18، زمستان.

-         عمید، حسن (1379)، «فرهنگ فارسی»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم.

-         کیان خواه احسان، (1389)، مدیریت امنیت اطلاعات، انتشارات ناقوس

-         کیان‌خواه، احسان، علوی‌وفا، سعید، (1389)، مفهوم شناسی امنیت سایبری، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دفاع سایبری

-         ماندل، رابرت (1379)، «چهره متغیر امنیت‌ملی»، مترجم و ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

-         مرادیان، محسن، (1388)، تهدید و امنیت، تهران: انتشارات مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی آجا

-         معین، محمد (1363)، «فرهنگ فارسی»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم.

-         Oxford Advanced Learner's Dictionary (2005), 7th edition: Londen, Oxford Press; Threat.

-         Dod, Department Of Defense Strategy For Operating In Cyberspace, (2011), http://www.defence.gov

-         Mutula,Stephen M.,2007,Web Information Management, UK: Cahndos Publication

-         E. A. Fischer, Creating a National Framework for Cybersecurity: An Analysis of Issues and Options, CRS Report for Congress, Order Cide RL32777, Feb. 2005.

-         GibsonWilliam,1984, Neuromancer, US: Ace Books

-         K.F. Rauscher and V. Yaschenko (Eds.), Russia‐U.S. Bilateral on Cybersecurity Critical Terminology Foundations, EastWest Institute and the Information Security Institute of Moscow State University, 2011.

-         www.syberpolice.ir

-         http://www.industryinfobase.ir/cofarsi/cofarsi/index.asp

-         http://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1c1280312433_internet_p1.php "بررسی پدیده هکتیویسم- آشوب دراینترنت"

-         http://www.wisegeek.com/what-is-cyber-intelligence.htm, Visited: 2012-01-20."What Is Cyber Intelligence?,"