استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی در تعامل مردم و حکومت با رویکرد فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (نویسنده مسئول)

چکیده

مقاله حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی از طریق تعامل مردم و حکومت به رشته تحریر درآمده است و تلاش می‌کند عوامل مؤثر بر تحقق امنیت مردم‌پایه را از دیدگاه امام علی (علیه‌السلام) شناسایی و اولویت‌بندی نماید. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی ازنظر روش توصیفی- تحلیلی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به علوم معارف اسلامی، مدیریت منابع انسانی، مباحث امنیتی و کارشناسان حوزوی و مدیران سطوح میانی و عالی هستند که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و تعداد آنان 132 نفر هست. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه‌ محقق ساخته متشکل از 35 سؤال استفاده شد که برای سنجش روایی از روایی محتوا، روایی سازه، روایی وابسته به معیار و سنجش اعتبار محتوا با استفاده از آزمون لاوشه و برای اندازه‌گیری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 95/0 هست. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آنجائی که تمامی متغیرها نرمال بودند از آزمون‌های اسپیرمن، KMO و بارتلت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای اثبات مدل تحقیق از تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار Lisrel بهره گرفته شد. همچنین برای اولویت‌بندی عوامل از روش شباهت به گزینه ایدئال فازی (FTOPSIS) استفاده گردید. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان بیان نمود برای اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بتواند ساخت درونی خود را از طریق تعامل مردم و حکومت استحکام بخشد باید حکومت و مردم همواره با همدیگر در تعامل و ارتباط دوطرفۀ برد- برد باشند که بر اساس یافته‌های پژوهش از 35 عامل اولویت‌بندی شده، پنج اولویت نخست عبارت‌اند از: وفاداری مردم به‌نظام؛ عمل به کتاب خدا و سیره رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم)؛ اسلامی بودن حکومت؛ حرکت بر محور ولایت و تأمین امنیت برای مردم.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم، ترجمۀ الهی قمشه‌ای (1376)، قم: انتشارات لقا.
 • نهج‌البلاغه، ترجمۀ سید جعفر شهیدی (1371)، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
 • حضرت امام خمینی (رحمه‌الله علیه). برگرفته از سایت اینترنتی صحیفه نور.
 • حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) . برگرفته از سایت اینترنتی معظم له.
 • آدمی، علی؛ خضریان، مهدی؛ عباس‌زاده، هادی و یزدان‌پناه، مهدی (1390). «الزامات گذار به امنیت ملی پایدار»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، شماره دوم.
 • بوزان، باری (1380). «امنیت، کشور، نظم نوین جهانی و فراسوی آن»، ترجمه احد پارساپور، فصلنامه فرهنگ اندیشه، شماره 3 و 4
 • خورتابی، علی‌رضا (1388). اهمیت امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام، روزنامه حمایت، 12 آبان ماه.
 • ره‌پیک، سیامک (1388). «درک امنیت عمومی»، فصلنامه امنیت عمومی، سال اول، شماره 1.
 • سلیمانی، فاطمه (1389). «نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • عبدالله خانی، علی (1385). «عدالت و امنیت»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 33.
 • عبدالله خانی، علی (1382). نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: موسسه ابرار معاصر.
 • عصاریان‌نژاد، حسین (1388). جزوه درسی محیط‌شناسی امنیتی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • عطایی، محمد (1389). تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، چاپ اول، شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • لک‌زایی، نجف (1390). «امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامه اسراء، سال سوم، شماره 3.
 • لک‌زایی، نجف (1385). «اصول رهیافت امنیتی پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در قرآن کریم»، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 35.
 • مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1111 هجری قمری). بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: موسسه الوفاء.
 • مطهری، مرتضی (1361). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.