نقش و جایگاه مدل شبکه ای، در اشراف ملی اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با عنایت به تحولات روز افزون در عرصه اجتماع و اطلاعات و غا­­­­­فلگیری های اطلاعاتی و امنیتی که در دستگاه های مزبور بوقوع پیوسته و مقابله با رویداد را با دشواری همراه نموده، پرداختن به رویکرد اطلاعاتی که کامل و جامع بوده و از اطمینان بیشتری برخوردار باشد برای مدیران تصمیم گیر، ضروری است از این رو مقاله حاضر با هدف شناخت رویکرد مناسب برای اشراف ملی اطلاعات در پی پاسخ به این سوال است که رویکرد مناسب اشراف ملی اطلاعات کدام است و آیا بین رویکرد مناسب اشراف ملی اطلاعات و تمرکز مدیریت اشراف در ساختار عالی رابطه معنی داری وجود دارد؟ همچنین بین کارکرد موفق و یکپارچگی اطلاعات رابطه معنا داری وجود دارد؟





پژوهش از نظر هدف کارکردی و توسعه ای و از نظر روش تحلیل، همبستگی است و داده های کمی جمع آوری شده از طریق پرسشنامه توسط نرم افزار spss تجزیه وتحلیل و سپس مورد بررسی قرار و استنتاج قرار گرفته است. جامعه آماری کلیه مدیران سازمانها مرتبط با اطلاعات اعم از جمع آوری، تولید، پشتیبانی و توزیع می باشد. جمعیت نمونه تعداد یکصد نفر از مدیران سازمانهای مزبور شامل اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی می باشد که به صورت هدفمند گزینش شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد شبکه ای مناسب­ترین رویکرد در اشراف ملی اطلاعات و متغیر های تابعه آن است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع و ماخذ

- آستانا ان سی (1388).«مدیریت اطلاعات»ترجمه معاونت پژوهش، تهران دانشکده اطلاعات

- بهنام نیا علی اصغر(1390)استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، مصاحبه حضوری

- تقوی  امیر و دیگران(1380)«جامعه اطلاعاتی ایران»، تهران، دانشکده اطلاعات

- جمشیدیان هادی( 1389 )« اشراف اطلاعاتی»،مجموعه مقالات اشراف اطلاعاتی،  تهران ، انتشارات  دانشگاه جامع امام حسین(علیه اسلام)

- جمشیدیان، هادی( 1390)رئیس دانشکده امنیت، مصاحبه علمی

- حری عباس(1372) «اطلاعات و اطلاعات داری»،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران

- ربیعی علی و هوشیان ثابت لاهیجانی محیا(1391)«ارتقای مدیریت دانش در سازمان ها»، تهران،

- صرافی زاده اصغر و علی پناهی(1381) سسیستم های اطلاعات مدیریت، تهران، موسسه انتشاراتی میر.

- طاهریان مبارکه  حبیب(1390)مشاور امنیتی ریاست جمهوری

-  عصاریان نژاد حسین(1391) عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه عالی دفاع ملی مصاحبه علمی

- عصاریان حسین(1379)،«تسلط اطلاعاتی و تصمیم‌سازی امنیتی در عصر نوین» پروژه تحقیقاتی، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور.

- عصاریان حسین(1383)« منافع امنیت ملی و قدرت اشراف ملی »،مقاله تخصصی ، تهران، دانشکده علوم و فنون فارابی

- عصاریان نژاد ،حسین(1391)«بررسی تحلیلی قابلیت‌‌های شبکه ای اشراف اطلاعاتی»، مقاله چاپ شده،تهران، مجله امنیت دفاعی .

- عمید حسن(1376) «فرهنگ لغات»، تهران، انتشارات امیرکبیر.

- عصاریان نژاد ،حسین گروه مطالعاتی دوره هشتم(1393)«طرح جامع اشراف ملی اطلاعات» تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده امنیت.

- محسنی اکبر(1380) «اطلاعات وضد اطلاعات»،  تهران، دانشکده اطلاعات.

- نظامی پور، قدیر(1390)عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، مصاحبه علمی.

- وی ریچ  هاینز و هرولد  کونتز(1386) اصول مدیریت چشم انداز جهانی، ترجمه علی پارسائیان، تهران، دانشکده اطلاعات

- هیل مایکل(1381) «تاثیر اطلاعات بر جامعه»، ترجمه محسن نوکاریزی، تهران، انتشارات چاپار

 

منابع لاتین:

-  John A. Zachman. “Enterprise Architecture and Legacy Systems” ،Zachman Framework for Enterprise Architecture ،www.merritt tech.com

-  John A.Zachman. “A Framework for Information Systems Architecture” IBM System Journal) ٢٦(no٢٣ – ١٩٨٧