ارائه یک مدل معماری بومی رایانش ابری در بخش دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 نویسنده مسئول و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فناوری رایانش ابری بر اساس استفاده بهینه از سرویس‌های موجود در شبکه‌های رایانه‌ای به عنوان یک رویکرد نوین در حوزه فناوری اطلاعات در حال توسعه است. مزایای این فناوری باعث شده که بسیاری از کشورهای دنیا، سرویس‌ها، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های خود را در این ساختار پیاده‌سازی نمایند. وجود اسناد راهبردی در این حوزه نشان می‌دهد که استقرار امن رایانش ابری با توجه به تهدیدات نوظهور پیش رو به عنوان یک الزام در همه زیرساخت‌ها به ویژه حوزه نظامی مورد تأکید است. در این خصوص موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا توانسته استاندارد رایانش ابری برای این کشور را تدوین نماید. این استاندارد مورد قبول وزارت دفاع، موسسه تحقیقات پیشرفته دفاعی، موسسه بین‌المللی ارتباطات و سایر سازمان‌های نظامی آمریکا است. بدیهی است سیاست‌های خاص دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، پذیرش معماری‌های موجود را تأیید نمی‌نماید و در نتیجه استانداردها و روال‌های مورد پذیرش جهانی به طور کامل و امن مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و لازم است که اصول، سیاست‌ها و چارچوب‌های معماری امن برای استقرار رایانش ابری به صورت بومی طراحی شود. هدف از این مقاله ارائه یک مدل معماری بومی برای رایانش ابری دفاعی با توجه به مقتضیات خاص نیروهای مسلح است.

در این مقاله ضمن بررسی معماری‌های رایانش ابری، چارچوب معماری امن رایانش ابری حوزه دفاعی کشور پیشنهاد شده و بر اساس نظرات خبرگان مورد راستی آزمایی قرار گرفته  است. نتیجه این تحقیق اضافه کردن لایه امنیت به عنوان سرویس در معماری رایانش ابری است به گونه ای که همه بخش‌های معماری و ارتباطات بین لایه‌ها را در برگیرد.
  
 

کلیدواژه‌ها


مراجع

-     بهشتی، محمدتقی، (1391)،" رایانش ابر: ساختار، مزایا و چالش‌ها"، اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ایران.  

-     صادق زاده، پیام،(1392)، " تحلیل و بررسی چالش‌های امنیتی موجود در محاسبات ابری" هشتمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی"، ریاست جمهوری،ایران.

-     صدرالساداتی، سید محسن، (1392)،" چالش‌های امنیتی در رایانش ابری و ارائه راهکاری جهت بهبود امنیت آن در راستای توسعه خدمات عمومی دولت الکترونیک"، هشتمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی"، ریاست جمهوری،ایران.

-     قنبری، عباس، (1393)،"رایانش ابری و نقش مجازی سازی در آن"، دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز،ایران.

-     نقیان فشارکی، مهدی،(47:1393)، " ارائه معماری مرجع امنیتی محیط رایانش ابر خصوصی سازمان"، فصلنامهعلمی - پژوهشی امنیت پژوهی

منابع لاتین:

-         (Badger Lee, Bohn Robert ,2011),US Government Cloud Computing Technology Roadmap Volume II”, NIST press.

-          (Brunet Jean and Claudon Nicolas ,107-2015:81),Chapter 7 - Military and Big Data Revolution, In Application of Big Data for National Security, edited, Butterworth-Heinemann.

-         Economist Report, "CyberWar: War in the fifth domain", on www.economist.com/node/16478792

-         (Theothary Harrington ,2015)” Cyber Operations in DOD Policy and Plans: Issues for Congress”, Congressional Research Service.

-         (Hogan Michael ,2011),NIST Cloud Computing Standards Roadmap “ NIST.

-         ,( Mackay, T. Baker, A. Al-Yasiri,686-2012:679)  Security-oriented cloud computing platform for critical infrastructures, Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 6.

-         ( Martin Paul ,2013) “NASA’S  PROGRESS IN ADOPTING CLOUD-COMPUTING TECHNOLOGIES”, OFFICE OF INSPECTOR GENERAL.

-         Matthew Metheny, Chapter 1 - Introduction to the Federal Cloud Computing Strategy, In Federal Cloud Computing, edited by Matthew Metheny, Syngress, Boston, 2013, Pages 1-30

-         Mell, Peter, “  The NIST Definition of Cloud Computing” , NIST Special Publication 800-145, 2011

-         Pritzker, Penny,” NIST Cloud Computing Forensic Science Challenges” , NIST press, 2014

-         Sareen Pankaj, Cloud Computing: Types, Architecture, Applications, Concerns, Virtualization and Role of IT Governance in Cloud, 2013

-         Takai, M.Teresa, “DoD Cloud Computing Strategy”, Department of Defense Chief Information Officer, 2012

-         Theothary , Catherine , " Cyberwarfare and Cyberterrorism: In Brief", Congressional Research Service, 2015

-         Turab Nidal,” CLOUD COMPUTING CHALLENGES AND SOLUTIONS”, International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.5, No.5, September 2013

-         Williams Stuart, “IBM Cloud Services Balancing compute options: How IBM Smart Cloud can be a catalyst for IT transformation” , 2011

-         Yunchuan Sun, "Data Security and Privacy in Cloud Computing", International Journal of Distributed Sensor Networks Volume 2014, Article ID 190903.