نویسنده = اسماعیل احمدی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: تحلیل شکاف عوامل کلیدی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز ۴ ۱۴۰

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 127-150

اسماعیل احمدی مقدم؛ حمید رضا رادان؛ پرویز یعقوبی