نویسنده = داود عابدینی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی آمایش امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 427-456

داود عابدینی؛ محمود تشکری


2. الگوی راهبردی اقتدار ملی بر پایه علم با تأکید بر مدیریت جهادی

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 107-136

محمد مهدی نژاد نوری؛ داود عابدینی؛ مجید رمضانی؛ عسگر ساوری