نویسنده = حمید حبیبی
تعداد مقالات: 1
1. انواع قدرت نرم از دیدگاه قرآن کریم

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 11-40

حمید حبیبی؛ نجف لک زایی